ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

  • Απαιτείται κάθε 5 χρόνια για τους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και κάθε 10 χρόνια για τους πυροσβεστήρες co2
  • Κατά την διαδικασία της αναγόμωσης οι πυροσβεστήρες ανοίγονται στο εργαστήριο μας
  • Αφαιρείται η σκόνη και γίνεται εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της φιάλης για εντοπισμό τυχόν διαβρώσεων, έπειτα τοποθετείται νέα πυροσβεστική σκόνη
  • Γίνεται καθαρισμός κλείστρου και λάστιχου εκτόξευσης και αντικαθίσταται το ο ρινγκ. Γίνεται πλήρωση του πυροσβεστήρα με άζωτο
  • Τοποθετείται ο συμπαγής δακτύλιος του έτους που γίνεται η αναγόμωση καθώς και το αυτοκόλλητο που υποδεικνύει την εργασία που έγινε και την ημερομηνία επανελέγχου του πυροσβεστήρα
  • Τέλος εκδίδεται Βεβαίωσης Ελέγχου των Πυροσβεστήρων σύμφωνη με τις ΚΥΑ 618/43/2005 και 17230/671/2005.